Vil du bli vår nye menighetsprest?
Vil du bli vår nye menighetsprest?

Søreide menighet ønsker å kunne ansette en ny prest i 100% stilling fra 1. september 2017.   

Menigheten er særlig opptatt av å videreutvikle et godt fellesskap der barn og unge kan vokse og leve ut den tro de er gitt i dåpen. Vi søker en ung og engasjert prest som ønsker å hjelpe barn og unge til å finne sin plass i et aktivt menighetsliv.

Arbeidsoppgaver:

Menighetspresten inngår som en del av prestetjenesten i Søreide menighet og skal prioritere arbeidet med barn og ungdom. Vi legger stor vekt på å bygge relasjoner til den enkelte. Vår nye medarbeider forretter gudstjenester, samarbeider om konfirmantundervisning og bidrar sammen med menigheten til å bygge gode fellesskap der særlig barn og unge kan finne rom for tvil og tro, refleksjon, og livsmot til å leve som kristen. Her er stor takhøyde og rom for å kunne utvikle seg videre både faglig og personlig. Vi ønsker også å gi rom for at vår nye medarbeider sammen med oss finner de gode grepene for å utvikle menigheten videre.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en prest som har:

 • God evne til å formidle til og knytte kontakt med barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner både faglig og menneskelig
 • Entusiasme og positiv innstilling, men også tålmodighet

   

  For øvrig blir gjeldende tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for menighetsprest lagt til grunn for stillingen.

  Stillingen lønnes etter regulativ for menighetsprest. Pensjonsordning vil bli opprettet.

  Det vil bli stilt krav om framlegging av politiattest for den som tilsettes.

  Om oss:

  Søreide menighet er en ung menighet i dobbel forstand. Hoveddelen av befolkningen er unge familier med barn. Årskullene i skolealder ligger på nærmere 120 - 170. De siste årene har vi hatt 140 - 160 konfirmanter. Fana prosti har hatt trosopplæringsmidler siden 2009. Søreide menighet vedtok plan for trosopplæring i 2010, og er en av de største menighetene i Bergen for denne aldersgruppen.

  Staben består av sokneprest, kapellan, kirketjener (50%), kantor (84%), menighetspedagog (100%) pedagog/frivillighetskoordinator (100%) og administrasjonsleder (80%).  Arbeidet er preget av tett samarbeid om mange arbeidsoppgaver. Både prester, pedagoger og kantor deltar i oppfølging av ulønnede medarbeidere.

  Vi legger stor vekt på gudstjenestene. Gudstjenestedeltakelsen er generelt god, og kirkekaffen etter gudstjenesten er et møtested for unge og gamle.  Vi ser det som viktig at presten deltar aktivt i menighetslivet. Det holdes gudstjenester kl. 1100 på alle søn - og helligdager. Ca 1 gang pr mnd. er det gudstjenester med fokus på trosopplæringstiltak. Menigheten ønsker å involvere barn og unge i gudstjenestearbeidet

  Årlig døpes ca 100 barn fra menigheten, og det er ca. 50 gravferder og noen vielser. I Søreide menighet er det Familiekor, Tensing, Krik gruppe, Unge voksne og mange andre aktiviteter for mennesker i ulike aldrer.

  Søreide sokn ligger i Ytrebygda bydel og omfatter Søreide, Sandsli og hoveddelen av Kokstad. Menigheten grenser mot Fana, Skjold, Bønes og Sælen. De nyeste offisielle tall sier at menigheten har 9016 medlemmer, noe som sannsynligvis representerer et folketall på 10-11.000 innenfor soknegrensene. Innenfor soknegrensene ligger 2 barneskoler, 1 barne - og ungdomsskole og 14 barnehager. Stadig utbygging vil medføre en ytterligere vekst i medlemstallet de kommende årene.

  Søreide sokn har en kirke. Kirken er en klassisk arbeidskirke med plass til inntil 500 personer.  Den ble bygget i 1973, og omfattende rehabilitert i 2005-2006. Menigheten eier også et eget bygg til bruk i barne- og ungdomsarbeidet.

  I Søreide kirke brukes bokmål og nynorsk liturgi vekselvis. Søkere skal opplyse om de behersker begge målformer.

  Med tanke på å kunne være et komplementært prestekollegium oppfordrer vi særlig kvinner til å søke.

  Arbeidsgiver blir Søreide menighetsråd, men menighetspresten vil være en del prestefellesskapet i prostiet og være under tilsyn av prost og biskop.

  For nærmere informasjon om stillingen kan en kontakte: Sokneprest Gunnar Mindestrømmen på tlf: 90014146 eller administrasjonsleder Elisabeth R Andersen på telefon 55597184/ 95151968.

  Søknadsfrist 24.mai 2017.

  Skriftlig søknad med referanser og attesterte kopier av vitnemål sendes på epost til soreide.menighet.bergen@kirken.noPåmelding
Kommentarer